REGULAMINY KONKURSÓWARCHIWUM


REGULAMIN KONKURSU 
"Pierwszy konkurs na Bywalcu. 
Koooooooosmiczne wydarzenie"!

(dalej: "Regulamin")


§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem "Pierwszego konkursu na Bywalcu. Koooooooosmiczne wydarzenie" (dalej: "konkursu") jest Marek Bartłomiej Cabak – osoba fizyczna, zwana dalej "Organizatorem".
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
4. Celem konkursu jest promocja strony "Bywalec Życia" i powieści fantasy "Czarodzieje Hateway".
5. Konkurs trwa od dnia 30 października 2018 r. do dnia 1 grudnia 2018 r. (dalej: "Okres Trwania Konkursu"). 

§ 2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z Organizatorem i Osobą Rozstrzygającą Konkurs. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
A. zamieścić pod postem konkursowym (dalej: „Strona Konkursowa”) w Okresie Trwania Konkurs komentarz (dalej: „Praca Konkursowa”), który będzie odpowiadał zadaniu „Koooooooosmiczne wydarzenie”;
B. Praca konkursowa powinna zawierać opis niebywałej sytuacji, dziwnej, absurdalnej i niespotykanej. Opis powinien zmieścić się w kilku zdaniach. 
5. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
6. Zgłoszenie do Konkursu:
A. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
B. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów;
C. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
D. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie;
7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu. Jednak jeden Uczestnik może w Konkursie zająć tylko jedno miejsce.  

§ 3 [NAGRODA]

1. W Konkursie zostaną przyznane 4 następujące nagrody (dalej: „nagrody”):
A. ZA USYKANIE PIERWSZEGO MIEJSCA
- 1 Kartę Prezentową Empik na kwotę 100 złotych (elektroniczny bon towarowy do realizacji w 240 salonach Empik oraz na empik.com) o wartości 100 złotych.
- 1 Książkę „Czarodzieje Hateway” w formie papierowej o wartości 44,99 złotych.
B. ZA UZYSKANIE DRUGIEGO MIEJSCA
- 1 Książkę „Czarodzieje Hateway” w papierowej o wartości 44,99 złotych.
C. ZA UZYSKANIE TRZECIEGO MIEJSCA
- 1 Książkę „Czarodzieje Hateway” w formie papierowej o wartości 44,99 złotych.
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Jedynymi wyłączeniami dla § 3 ust. 2 są:
A. decyzja Organizatora o zamianie Nagrody na ekwiwalent pieniężny o wartości Nagrody. I dotyczy on jedynie ekwiwalentu za Kartę Prezentową Empik. Decyzja może nastąpić jedynie na prośbę laureata Nagrody i z dobrej woli Organizatora;
B. decyzja Organizatora o zamianie Karty Prezentowej Empik na eKartę Prezentową o tej samej wartości, przy jednoczesnej zamianie książki papierowej „Czarodzieje Hateway” na książkę elektroniczną „Czarodzieje Hateway”. Decyzja może nastąpić jedynie na prośbę laureata Nagrody i z dobrej woli Organizatora.   
4. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
5. Nagroda nie podlega opodatkowaniu, a także nie należy jej wpisywać do formularza PIT-8AR (ponieważ nie przekracza kwoty 760 złotych) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

 § 4 [PRZEBIEG KONKURSU]

1.
 Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą brały udział w Konkursie.
2. Osoba Rozstrzygająca  Konkurs wyłoni 3 miejsca konkursowe.
3. Osobą Rozstrzygającą Konkurs może być:
A. bloger, który na prośbę Organizatora rozstrzygnie Konkurs;
B. Organizator.
4. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych Prac Konkursowych znajduje się kilka Prac Konkursowych jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała miejsce najwyższe.
5. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 15 grudnia 2018 r.  za pomocą stosownej wiadomości e-mail wysłanej na adres Laureata wskazany w Pracy Konkursowej albo przesłany na adres e-mail Organizatora.
6. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r. na adres mbcabak@gmail.com (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości e-mail zawierającej:
 - dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
7. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 20 grudnia 2018 r. wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
8. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 23 grudnia 2018 r. w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej na adres podany w nadesłanej wiadomości e-mail.
9. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
10. Lista Laureatów (zawierająca imiona lub pseudonimy) zostanie opublikowana w terminie od dnia 10 grudnia 2018 r. na Stronie Promocyjnej.

§ 5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  Marek Bartłomiej Cabak.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 6 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.(grafika z pixabay)